Náš závazek

Jak podat oznámení

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a informací tak, jak je popsáno v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Online

Telefonická oznámení

Poté, co dokončíte zprávu, Vám bude přidělen jedinečný kód zvaný „klíč oznámení". Zapište si svůj klíč oznámení a heslo a bezpečně je uložte. Po několika pracovních dnech použijte svůj klíč oznámení a heslo pro zkontrolování svého oznámení, abyste zjistili, jaká je odpověď nebo zda nejsou nějaké dotazy.

Prohlášení k ochraně údajů

1 Obecně

Horkou linku Raben Group pro oznamování nekalých praktik zajišťuje firma Raben Management Services Sp. Z o.o. sídlící v polském Robakowo. Webové stránky a horká linka, prostřednictvím nichž můžete incidenty hlásit, a také databáze, ve které jsou uloženy osobní údaje a informace, které nahlásíte, jsou uloženy ve Spojeném království a na záložním místě v Nizozemí.

Osobní údaje a informace, které nahlásíte, zpracovává společnost NAVEX Global sídlící v irském Dublinu.

Horkou linku Raben Group pro oznamování nekalých praktik nabízí Raben Group svým zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům a obchodním partnerům v podobě webové stránky a telefonní linky, kde mohou hlásit nevyhovující jednání zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a obchodních partnerů Raben Group.

2 Použití Horké linky

Použití Horké linky Raben Group pro oznamování nekalých praktik a poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Mějte však prosím na paměti, že pokud potvrdíte, že jste si toto Oznámení o zpracování osobních údajů přečetl(a) a vzal(a) na vědomí, a dáte souhlas ke zpracování oznámení, jak je zde popsáno, můžeme oznámení přijímat a zpracovávat. Proto vás žádáme, abyste poskytli svůj souhlas zaznačením políčka „Souhlasím (…)“. Pokud nedáte svůj souhlas se zpracováním oznámení, zejména se zpracováním vašich osobních údajů, jak je zde popsáno, systém vám neumožní oznámení podat. V takovém případě se můžete obrátit na příslušného kontrolora shody. Mějte prosím na paměti, že informace, které poskytnete o vás a také o svých zaměstnancích, dodavatelích, zákaznících a obchodních partnerech Raben Group, popř. o jakýchkoliv aspektech v souvislosti s Raben Group, mohou vést k rozhodnutí, která mají vliv na zaměstnance Raben Group a jiné třetí strany, které jsou do příslušného incidentu zapojeny.

Proto vás žádáme, abyste poskytli pouze takové informace, které jsou podle vašeho nejlepšího vědomí pravdivé a úplné. Stížnosti, které předložíte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a které nejsou správné, avšak nebyly učiněny úmyslně nebo z důvodu hrubé nedbalosti, pro vás nebudou mít ze strany Raben Group žádné následky. Máte zaručeno, že s vámi poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s důvěrnými. Důrazně vám doporučujeme, abyste uvedli svou totožnost. Mnohá šetření je možné provést rychleji a účinněji, když osoba, která danou věc oznámí, uvede svou totožnost, protože díky tomu může vyšetřující pracovník Raben získat případné upřesnění přímo od této osoby.

3 Které osobní údaje a informace budou shromažďovány a zpracovávány?

Pokud oznámíte incident prostřednictvím Horké linky Raben Group pro oznamování nekalých praktik, budeme shromažďovat následující osobní údaje a informace:

 • Vaše jméno, kontaktní údaje a to, zda jste zaměstnancem Raben Group,
 • Jméno a ostatní osobní údaje osob, které zmíníte ve Vašem oznámení, pokud takové informace uvedete (např. popis funkcí, kontaktní údaje),
 • Popis nesprávného počínání a také popis okolností incidentu, včetně času a místa, kde k němu došlo, dotčenou firmu v rámci Raben Group a to, zda o incidentu ví vedení a zda si přejete podat Vaše oznámení anonymně.

4 Kdo je správce osobních údajů?

Správce vašich osobních údajů je společnost Raben Management Services Spółka z o.o. sídlící v polském Robakowo.

5 Jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu údajů?

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu údajů, kterého můžete kontaktovat v souvislosti s případy týkajícími se ochrany údajů. Kontaktní údaje na našeho pověřence pro ochranu údajů můžete nalézt na webové stránce: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/.

6 Jaký je důvod a právní podklad pro zpracování vašich osobních údajů?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je to, abychom vás mohli kontaktovat, provést analýzu vašeho oznámení, provést kontrolu a přijmout nezbytná opatření k jeho zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (článek 6, odst. 1a) GDPR).

7 Jak dlouho budou vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje budou zpracovávány, dokud nebude případ uzavřen a problém vyřešen, a to nejdéle do doby, než bude souhlas k jejich zpracování odebrán. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odebrat. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat pro účely určování, šetření nebo obhajoby proti nárokům v souvislosti s procesem hlášení nekalých praktik po stanovené období.

8 Kdo může mít k vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje a informace, které nám oznámíte, budou uloženy v databázi vedené a provozované společností NAVEX Global. Horká linka Raben Group pro hlášení nekalých praktik poskytnuté informace posoudí, v příslušných případech provede první předběžná šetření a může iniciovat další šetření ze strany oddělení interní kontroly Raben Group nebo jiných oddělení. Pro účely zpracování Vašeho oznámení mohou mít k osobním údajům a informacím přístup, mohou je zpracovávat a využívat příslušní pracovníci firem v rámci Raben Group, včetně oddělení lidských zdrojů, kontrolního oddělení, právního oddělení, bezpečnostního oddělení nebo vedení, externích poradců (např. právní poradci) nebo technických pracovníků v NAVEX Global.

Osobní údaje a informace mohou být také sděleny policii a/nebo jiným bezpečnostním složkám či regulačním úřadům.

9 Jaká máte práva?

Máte právo:

  1) vyžádat si přístup ke svým osobním údajům

  2) požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů

  3) zajistit u správce omezení ohledně zpracování

  4) vznést námitku proti zpracování

  5) podat stížnost u polského Úřadu pro ochranu osobních údajů