Cam kết của chúng tôi

Gogoro là một công ty trách nhiệm cao và coi trọng thành tín. Chúng tôi với chuẩn tắc ứng xử kinh doanh thành tín bao gồm nguyên tắc kinh doanh với tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Gogoro dốc sức thiết lập một môi trường làm việc tự do, trao đổi thành tín, khi bạn phát hiện hành vi vi phạm chính sách của công ty hoặc chuẩn tắc ứng xử kinh doanh thành tín, thì bạn có thể yên tâm thông báo tình trạng đó với cấp trên trực thuộc hoặc tầng lớp quản lý của công ty.

Khi bạn hi vọng tố cáo khiếu nại nặc danh, thì hãy tiến hành thông qua hệ thống trực tuyến EthicsPoint. Bạn có thể thông qua EthicsPoint tố cáo hành vi vi phạm hành vi trái lại với chuẩn tắc ứng xử kinh doanh thành tín , cũng có thể thông qua EthicsPoint để tìm chính sách chỉ dẫn của công ty hoặc cung cấp kiến nghị chính diện và mang tính xây dựng.

Thông tin mà bạn cung cấp cho EthicsPoint sẽ được EthicsPoint truyền đạt cho chúng tôi bằng cách bảo mật và nặc danh (nếu bạn chọn cách nặc danh). Chúng tôi sẽ đánh giá thẩm định kỹ lưỡng thông tin mà bạn cung cấp.

Đưa ra tố cáo hoặc khiếu nại

Trước khi tố cáo hoặc khiếu nại vui lòng hãy đọc kỹ phàn giải thích bảo vệ thông tin và quyền riêng tư.

Sau khi nộp báo cáo tố cáo, bạn sẽ nhận được một dãy "mã số báo cáo". Hãy ghi nhớ và bảo quản cẩn thận mã số báo cáo và mật mã mà bạn cài đặt. Khi bạn sau 5-6 ngày làm việc lại quay lại EthicsPoint, bạn có thể dùng mật mã báo cáo và mật mã để tra cứu.