Rapportera efterlevnadsproblem

Uppföljning av en rapport Uppförandekod Vanliga frågor

Vårt åtagande

Husqvarna Group är en organisation med starka värderingar om ansvar och integritet. Vår uppförandenod innehåller allmänna riktlinjer för att bedriva verksamhet med högsta standard för integritet och etik. Detta kräver inte bara att alla anställda känner till och följer koden och koncernövergripande policyer, utan även att varje anställd känner sig berättigad att tala om eller rapportera överträdelser eller fall av bristande efterlevnad.

Husqvarna Group har åtagit sig att skapa en miljö där öppen, ärlig kommunikation är det förväntade, inte undantaget. Vi vill att du ska känna dig bekväm med att vända dig till din chef eller ledning eller lokala personalavdelning i fall där du tror att brott mot riktlinjer eller standarder har skett.

I situationer där du föredrar att lämna en anonym rapport i förtroende uppmuntras du att använda denna telefontjänst, som hanteras av en tredjepartsleverantör, EthicsPoint.

Den information du lämnar skickas till oss av EthicsPoint på en helt konfidentiell och anonym basis. Vi garanterar att dina kommentarer blir hörda. Etiska värderingar och sekretess är av största betydelse för Husqvarna Group och kan inte bevaras om medarbetarna är ovilliga eller rädda för att lyfta eller rapportera ett problem eller misstänkt brott mot vår kod, koncernövergripande policyer eller lagen. Om du talar om din oro i god tro kommer inga åtgärder att vidtas gentemot dig. Se koncernens policy som förbjuder repressalier. Visselblåsarpolicy .

Se Vanliga frågor om EthicsPoint för mer information.

Alternativt, om du är bosatt i EU, har Husqvarna Group i enlighet med det europeiska visselblåsardirektivet upprättat lokala EU-rapporteringskanaler där så krävs. Du kan rapportera problemet online via en kanal för respektive EU-land eller kommunicera direkt med en lokal kontakt via en särskild e-postadress. I båda fallen kommer rapporten att hållas konfidentiell och granskas av en lokal kontakt. Se valen i rullistan nedan.

Göra en rapport

När du har slutfört rapporten tilldelas du en unik kod som kallas ”rapportkod”. Skriv ner rapportkoden och ditt lösenord och spara dem på en säker plats. Efter 5–6 arbetsdagar använder du rapportkoden och lösenordet för att gå igenom rapporten för återkoppling och frågor.