Wij zijn van mening dat hoge bedrijfsnormen een essentiële rol spelen
om onze voortdurende groei en succes te verzekeren. Het gaat over
oprecht zijn in onze acties, zodat we trots kunnen zijn op
het werk dat we doen.

Online rapporteren Follow-Up

Bescherming van Hempel – Leven volgens onze waarden

Het Hempel-bedrijf is gebouwd op vertrouwen - het vertrouwen van zowel onze klanten als onze medewerkers. Vertrouwen wordt verdiend door vertrouwen te wekken via de manier waarop we zaken doen.

Bij Hempel nemen we onze Gedragscode en ons beleid inzake bedrijfsethiek serieus en we hebben onze werknemers en andere belanghebbenden altijd aangemoedigd om mogelijke overtredingen of zorgen hierover te melden.

Hempel moedigt zijn werknemers aan om situaties te melden waarin zij vermoeden dat iemand wetten of interne regels heeft genegeerd of opzettelijk heeft overtreden op het gebied van fraude, corruptie en omkoping, gezondheid, veiligheid en milieu (HSE), onethisch gedrag van het senior management, discriminatie en intimidatie of schendingen van de mededingingswetgeving via het kanaal waar u zich het prettigst bij voelt, zoals uw lijnmanager, een ander lid van het management, of een relevante ondersteunende functie zoals juridische zaken of HR.

De Hempel Ethics Hotline is beschikbaar als alternatief als u zich niet op uw gemak voelt bij het melden via andere kanalen of als u uw zorgen liever anoniem uit.

De Hempel Ethics Hotline is ook beschikbaar voor onze zakenpartners of andere belanghebbenden om ernstige en gevoelige kwesties rechtstreeks aan de Hempel Ethics Committee te melden.

Ongeacht wie een melding doet of hoe een dergelijke melding wordt ontvangen, inclusief via telefoon, e-mail, de Ethics Hotline van Hempel, wordt een onderzoek ingesteld naar het vermeende wangedrag. Het onderzoek dient snel, objectief en onafhankelijk te zijn en dient de vertrouwelijkheid van de betrokken personen te eerbiedigen, waarbij de juridische belangen van Hempel worden beschermd. De reikwijdte van het onderzoek weerspiegelt de complexiteit en de aard van de geuite beschuldigingen.

Het niet correct uitvoeren van een onderzoek kan de geloofwaardigheid van Hempel bij werknemers en andere belanghebbenden schaden en Hempel blootstellen aan rechtszaken, boetes of straffen van autoriteiten.

We tolereren geen represailles tegen werknemers die te goeder trouw een melding doen. Valse beschuldigingen die opzettelijk worden gemeld aan de Hempel Ethics Hotline en herhaalde melding van duidelijk ongegronde incidenten kunnen echter disciplinaire gevolgen hebben voor de melder.

Over de Ethics Hotline van Hempel

De Hempel Ethics Hotline wordt gehost op de beveiligde servers van NAVEX en maakt geen deel uit van de website of het intranet van Hempel. Elke melding die u doet, wordt zo vertrouwelijk mogelijk behandeld bij het uitvoeren van een grondig onderzoek. Personen worden op de hoogte gebracht van en/of betrokken bij een onderzoek op een "need-to-know"-basis.

Externe meldingskanalen

We moedigen u aan om uw zorgen intern te uiten via de eigen rapportagekanalen van Hempel. Door u uit te spreken, geeft u ons de kans om de zaak te herzien en samen te werken om de waarden van Hempel hoog te houden.

Dit heeft echter geen invloed op eventuele wettelijke rechten die u mogelijk heeft om rechtstreeks contact op te nemen met de autoriteiten. In de EU kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om problemen te melden aan lokale overheidsinstanties; Klik voor meer informatie op hier .