ข้อควรระวัง! เว็บเพจนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ ปลอดภัยของ EthicsPoint และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรืออินทราเน็ต Celestica Inc..

หลักจากที่คุณจัดทำรายงานของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรหัสเฉพาะที่เรียกว่า "รหัสรายงาน" กรุณาจดรหัสรายงานและรหัสผ่านของคุณและเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย กรุณาใช้รหัสรายงานและรหัสผ่านของคุณในการตรวจสอบผลตอบรับหรือข้อสงสัยสำหรับรายงานของคุณหลังจาก 5-6 วันทำการ

สารจาก Doug Parker ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ในฐานะองค์กรระดับโลก เราต้องแน่ใจว่าพนักงานของเราทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่เคารพต่อหลักการดำเนินธุรกิจของเรา เราทุกคนร่วมแบ่งปันความรับผิดชอบต่อการยึดมั่นต่อนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ (BCG) ของ Celestica และแน่ใจว่าหลักจริยธรรมและความซื่อตรงของเรานั้นไม่เป็นที่น่าสงสัย โดยถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในการรายงานพฤติกรรมหรือการกระทำต่างๆ ที่ขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของเรา ทั้งนี้ การรับรู้และการตรวจสอบการฝ่าฝืนใดๆ ที่มีการรายงานนั้นมีความสำคัญยิ่งต่อ Celestica และเรากำลังพึ่งพาคุณในการแจ้งให้เราทราบหากคุณรับรู้ประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้วิธีการรายงานข้อกังวลที่ปลอดภัย ไม่เปิดเผยชื่อ และตรงไปตรงมาแก่พนักงานของเรา เราได้ร่วมมือกับ EthicsPoint ซึ่งเป็นบริษัทอิสระระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับการรายงานประเด็นและข้อกังวลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและทางจริยธรรมโดยเก็บเป็นความลับ คุณสามารถรายงานการฝ่าฝืนใดๆ โดยการโทรศัพท์ติดต่อ Celestica Ethics Line โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เสียค่าบริการของท้องถิ่นหรือโดยการส่งรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของเราในอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่มีการรายงานทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจะได้รับการจัดการภายในเวลาที่เหมาะสม Celestica จะไม่ตอบโต้ต่อบุคคลใดก็ตาม ที่รายงานการฝ่าฝืน BCG

แม้ว่า Celestica Ethics Line จะพร้อมให้บริการทุกคน แต่เราสนับสนุนให้คุณสื่อสารปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ BCG ทุกประการผ่านช่องทางที่เหมาะสม ณ สถานที่ตั้งของคุณ เว้นแต่ว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจในการกระทำเช่นนั้น โดยช่องทางดังกล่าวรวมถึง หัวหน้างานโดยตรงของคุณ (หากเหมาะสม) ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ประจำไซต์งาน หรือฝ่ายบริหารจัดการความปลอดภัยประจำไซต์งาน

Celestica ได้ทำงานหนักมากเพื่อสร้างชื่อเสียงขององค์กรในฐานะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโดยยึดความซื่อตรงและหลักจริยธรรมทางธุรกิจเป็นหลัก เรายินดีน้อมรับความช่วยเหลือของคุณเพื่อให้แน่ใจได้ว่า Celestica จะปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง และเรามุ่งมั่นเพื่อดำเนินการกับประเด็นใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อค่านิยมต่างๆ ของเราอย่างรวดเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

Doug Parker ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ETHICSPOINT ไม่ใช่ สายด่วน 911 หรือบริการสายด่วนฉุกเฉิน
โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ในการรายงานเหตุการณ์ ที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน การรายงานผ่านบริการนี้จะไม่ได้รับการตอบสนองในทันที ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในพื้นที่ของท่าน