Välkommen till SSAB:s Ethics Line

Som ett globalt företag är SSAB verksamt i miljöer som kännetecknas av olika kulturer, värderingar och traditioner. Det är viktigt att vi driver vår verksamhet ansvarsfullt och att vi agerar på ett ekonomiskt, socialt och ansvarsfullt sätt. Vår uppförandekod och andra företagspolicyer är våra allmänna riktlinjer.

Vi ansvarar för vårt eget agerande och beteende. Vi har också en plikt att reagera när någon inte följer reglerna eller beter sig illa. Vi uppmuntrar våra anställda till att rapportera eventuella misstankar om brott mot våra policyer. Vi uppmanar dig att rapportera alla incidenter direkt till din chef. Din chef har oftast bäst förutsättningar för att hjälpa dig med dina ärenden. Men, om du känner att du inte kan rapportera till din chef eller via ledningsstrukturen, kan du använda Ethics Line. Här kan du lämna rapporter gällande misstänkta brott mot lagar eller överträdelser av SSAB:s policyer.

Din rapport hanteras med sekretess och SSAB förbjuder eventuella vedergällningar i samband med sådant som rapporteras i god tro. Du får inom 5-10 arbetsdagar en bekräftelse på att din rapport har mottagits. Alla rapporter kommer att utredas och du kommer att få återkoppling när så är lämpligt.

En rapport kan innehålla personuppgifter om dig själv, personen som anmäls eller andra som berörs av rapporten. SSAB strävar efter att skydda individers personliga integritet när vi hanterar ärenden i Ethics Line. Ytterligare information om hur SSAB behandlar personuppgifter inom ramen för Ethics Line finns tillgängligt på SSAB:s intranät och på nästa sida om du väljer att gå vidare i Ethics Line.

Se Vanliga frågor för ytterligare information.

Så här rapporterar du

När din rapport är klar tilldelas du en unik kod som kallas för "rapportnyckel". Skriv ned din rapportnyckel och ditt lösenord och förvara dem på en säker plats. Efter 5-10 arbetsdagar använder du din rapportnyckel och ditt lösenord för att kontrollera din rapport gällande feedback eller frågor.