ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTŐK ÉS A BEJELENTÉSBEN ÉRINTETTEK RÉSZÉRE

1. Az Ön személyes adatait az Assicurazioni Generali S.p.A. kezeli

Az Assicurazioni Generali S.p.A. (székhelye: Olaszország, Trieszt, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2 (a továbbiakban: Társaság), mint Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait.

Amennyiben Önnek további információra van szüksége, kérjük az alábbi levelezési címünkre írjon nekünk:

 • Assicurazioni Generali S.p.A., Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, 34132 Trieste / P.O. Box 538.
 • Amennyiben kérdése merül fel vagy személyes adatainak a kezeléséhez kapcsolódó jogait kívánja gyakorolni, úgy Ön közvetlenül is felveheti a kapcsolatot Adatvédelmi Tisztviselőnkkel, az alábbi elérhetőségein:

 • E-mailen: dpoag@generali.com
 • Postai úton, az Adatvédelmi Tisztviselőnek címzett levélben: Data Protection Officer, Assicurazioni Generali, Piazza Tre Torri no. 1, 20145 Milan

2. Hogyan és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait bizalmas on-line visszaélés-bejelentő alkalmazásunk, a Generali Csoport Megfelelőségi Segélyvonala keretében kezeljük, amelynek célja, hogy Ön kérdezhessen, az aggályait bejelenthesse és nyomon követhesse a potenciálisan vagy tényleges törvénysértő, a Generali Csoport Magatartási Kódexébe vagy egyéb belső szabályaiba ütköző cselekmények vagy magatartások kapcsán.

Az Ön személyes adatainak a fenti célokból történő kezelésének a jogalapja Társaságunk jogos érdeke, amely jogos érdek az Ön alapvető jogainak és szabadságainak az arányos mérlegelésen alapul, és kizárólag a legszükségesebb mértékre korlátozódik.

Amennyiben a fenti célok elérése érdekében az Ön különleges adatainak a kezelése szükséges, úgy ilyen adat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával vehető fel és kezelhető.

3. Miért szükséges az Ön személyes adatainak a kezelése?

Személyes adatainak kezelése ahhoz szükséges, hogy az Ön kérdéseit megválaszoljuk, illetve a bejelentése keretében rendelkezésünkre bocsátott információkat értékeljük, és amennyiben szükséges, vizsgálatot kezdeményezzünk, és/vagy megtegyük a szükséges javító intézkedéseket.

Ezért a személyes adatai közlésének elmaradása, illetve azok részleges vagy pontatlan közlése esetén előfordulhat, hogy az Ön által tett bejelentés kivizsgálását nem tudjuk megtenni.

4. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükségesek és a cél elérésére alkalmasak. Társaságunk különösen az alábbi adatokat kezeli:

5. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

6. Hová továbbítjuk az Ön adatait?

Főszabály szerint az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívülre.

Kivételes esetekben, a fent megjelölt célok korlátai között, az Ön személyes adatait továbbíthatjuk a fent hivatkozott valamely harmadik fél, közhatalmi szerv részére annak kérése esetén, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívül található országokba is.

Az Ön személyes adatainak a továbbítása esetén az adattovábbítás a vonatkozó hatályos jogszabályokat és nemzetközi egyezményeket betartva, valamint megfelelő és alkalmas adatvédelmi garanciák alapján történhet (például adattovábbítás csak olyan országba történhet, amely biztosítja az adatok megfelelő szintű védelmét; vagy csak az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi szerződéses kikötések alkalmazásával).

7. Az Önt megillető jogok személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja személyes adatai kezelésével kapcsolatban:

 • Hozzáférés– Ön hozzáférést kérhet személyes adataihoz, annak érdekében, hogy információt kapjon, mint például a Társaságunk által Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriái;
 • Helyesbítés– Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;
 • Törlés – Ön kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a. a személyes adatokra már nincs szükség azokból a célokból, amelyekkel kapcsolatban azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
  • b. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;
  • c. Ön tiltakozik az automatizált adatkezelésen alapuló döntéssel szemben, és az adatkezelésnek nincsen kényszerítő erejű jogos oka;
  • d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • e. a személyes adatokat az Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • f. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Korlátozás– Ön kérheti, hogy Társaságunk korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • a. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • b. Az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • c. Társaságunknak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • d. Ön tiltakozott az automatizált adatkezelésen alapuló döntéssel szemben; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • Adathordozhatóság– Ön kérheti, hogy Társaságunk az Ön személyes adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, és/vagy arra, hogy az Ön személyes adatait Ön tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítjuk, Ön jogosult ezen személyes adatairól másolatot kérni, valamint azon ország/országok megnevezését kérni, ahol az adatok elérhetők.

Ön a fenti jogait közvetlenül Adatvédelmi Tisztviselőnknél is gyakorolhatja, az Adatvédelmi Tisztviselő fenti elérhetőségein történő kapcsolatfelvétel keretében. A kérelmek teljesítése díjmentes, kivéve, ha a kérelem túlzó jellegű, vagy egyértelműen megalapozatlan.

8. A személyes adatainak a kezelésével szembeni tiltakozás joga

Amennyiben az Ön személyes adatainak a kezelése jogos érdeken alapul, Ön jogosult ez ellen tiltakozni és az adatkezelés megszüntetését kérni. (Lásd: Hogyan és milyen joglapon kezeljük az Ön személyes adatait).

9. Panasztétel joga az Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság felé

Ha az Ön megítélése szerint az Ön személyes adatainak a kezelése sérti a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, úgy Ön jogosult az olaszországi Adatvédelmi Hatóság – Garante per la Protezione dei Dati Personali felé panaszbejelentést tenni, az Adatvédelmi Hatóság alábbi honlapján részletezett módon: (www.garanteprivacy.it).

10. Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrizhetjük, ameddig az szükséges az ügy lezárásáig, a helyi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása és aktualizálása

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok lehetséges módosulásait is figyelembe véve Társaságunk egészben vagy részben kiegészítheti és/vagy aktualizálhatja ezen adatkezelési tájékoztatót. Bármilyen változtatást, kiegészítést vagy aktualizálást az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, az alábbi honlapon szükséges közzétenni: https://secure.ethicspoint.eu.

Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

FOGALMAK

Adatkezelési tájékoztatónk megértése érdekében kérjük, hogy olvassa el az alábbi fontosabb kifejezések jelentéseit:

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező stb.).

Különleges adatok a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Genetikai adat egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Egészségügyi adat egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Bűnügyi adat büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adat.

Érintett természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik.

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (például, a munkáltató a munkavállalói adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, mivel a munkaviszonyra tekintettel meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit).

Közös adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit más adatkezelőkkel együtt határozza meg.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (például, az a vállalat, amely a munkavállalók bérszámfejtését végzi, adatfeldolgozónak tekinthető, mivel egy másik vállalat, azaz a munkáltató nevében kezel adatokat).

Hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulás akkor érvényes, ha az érintett szabad akaratán alapul, minden egyes adatkezelési műveletre egyenként vonatkozik, megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelműen elkülönül más nyilatkozatoktól.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése (fizikai vagy informatikai) amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi tisztviselő az a személy, aki a vállalat szervezeti egységeit és kontroll tevékenységeit a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan támogatja és ellenőrzi. Emellett együttműködik az Adatvédelmi Felügyeleti Hatósággal és kapcsolattartó pont az érintettek felé valamint az adatkezeléssel összefüggő ügyekben a Hatóság felé.

A Garante per la Protezione dei Dati Personali az olaszországi Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság.

FIGYELEM! Ez a honlap az EthicsPoint biztonsági szerverein fut és nem része a Generali honlapjának vagy intranetes felületének.